Regulamin

REGULAMIN STOLARNI ŁOBZÓW
PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ KRZYSZTOFA CIEPAŁ DZIAŁAJĄCEGO POD FIRMĄ: STOLARNIA ŁOBZÓW KRZYSZTOF CIEPAŁ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym Sprzedającego, znajdującym się w Łobzowie, (Łobzów 22, 32-340 Wolbrom), w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.stolarnialobzow.pl oraz na aukcjach internetowych wystawianych za pośrednictwem portalu Allegro.pl (użytkownik: Kris_C-83).
 
Sprzedającym jest Krzysztof Ciepał, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: STOLARNIA ŁOBZÓW Krzysztof Ciepał (adres: Łobzów 22, 32-340 Wolbrom), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 6371988351, Regon: 122212207), zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerami telefonów:
tel. komórkowy: 784 357 427
tel. komórkowy: 660 611 853
tel. stacjonarny: 32 664 23 54
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@stolarnialobzow.pl
- za pośrednictwem formularza znajdującego się na portalu aukcyjnym Allegro.pl (użytkownik Kris_C-83) lub za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.stolarnialobzow.pl poprzez zakładkę: „FORMULARZ”.

§ 1. Definicje
1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający ogólne warunki sprzedaży towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Krzysztofa Ciepał, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: STOLARNIA ŁOBZÓW Krzysztof Ciepał w Łobzowie (ul. Łobzów 22, 32-340 Wolbrom), za pośrednictwem sklepu stacjonarnego znajdującego się w Łobzowie (ul. Łobzów 22, 32-340 Wolbrom) oraz za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.stolarnialobzow.pl, a także aukcji internetowych znajdujących się na portalu Allegro.pl (użytkownik: Kris_C-83), o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. Sprzedawca – Krzysztof Ciepał prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: STOLARNIA ŁOBZÓW Krzysztof Ciepał w Łobzowie (ul. Łobzów 22, 32-340 Wolbrom), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 6371988351, Regon: 122212207), prowadzący sklep stacjonarny w Łobzowie, (adres: Łobzów 22, 32-340 Wolbrom), sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.stolarnialobzow.pl oraz aukcje internetowe za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.pl (użytkownik: Kris_C-83).
3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), a która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (j.t., Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania z e-sklepu Stolarni Łobzów oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.
4. Konsument - to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep Internetowy – sklep który znajduje się pod adresem www.stolarnialobzow.pl oraz na aukcjach na portalu allegro.pl prowadzonych przez użytkownika Kris_C-83, zwany dalej e-sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
6. Towar - to rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa - to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego poza Sklepem stacjonarnym w Wolbromiu, Łobzów 22, pozostająca w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
9. Produkt to towary i usługi dodatkowe prezentowane w ofercie Sprzedawcy.
10. Strony – Sprzedający i Kupujący (a każde z nich z osobna – Strona).
11. Witryna Sklepu Internetowego – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.stolarnialobzow.pl.
12. Dni ustawowo wolne od pracy – dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015 poz.90).
13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, stanowiące jednocześnie zawarcie Umowy Sprzedaży w lokalu przedsiębiorcy bądź na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości, Sprzedawca oświadcza, iż Regulamin nie wyłącza żadnych bezwzględnie obowiązujących uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 
2. Sklep Stacjonarnym oraz Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną w lokalu znajdującym się w Łobzowie (Łobzów 22, 32-340 Wolbrom) oraz za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w e-Sklepie są fabrycznie nowe, wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca oświadcza, iż zostały wprowadzony na rynek polski w sposób prawnie dopuszczalny.
4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie Stolarni Łobzów towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.
5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by towary wymienione i opisane na stronie internetowej i portalu aukcyjnym allegro.pl były na bieżąco aktualizowane. W razie niedostępności któregokolwiek z zamówionych towarów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego telefonicznie lub drogą mailową na podane przez Kupującego dane kontaktowe.  
6. Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.
7. Sprzedaż na teren krajów UE:
a) Sprzedawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT. 
b) Sprzedawca dopuszcza sprzedaż wysyłkową za granicę, na teren innych krajów UE. W takim wypadku Sprzedawca każdorazowo wystawi fakturę VAT Kupującemu, niezależnie od jego statusy osoby fizycznej czy osoby prawnej. 
c) W przypadku sprzedaży zagranicznej, Kupującemu przysługują takie same prawa i obowiązki jak Kupującemu z terenu Polski – m.in. prawa do uzyskania informacji przed zawarciem umowy, otrzymania pisemnego potwierdzenia zawartej transakcji, odstąpienia od umowy, obowiązek zapłaty itp. - zgodnie z Regulaminem. 
d) W przypadku sprzedaży zagranicznej Sprzedawca poinformuje Kupującego ile wynosi koszt dostawy towaru i jaki jest termin dostawy. W razie wystąpienia opóźnień Sprzedawca poinformuje Kupującego.
e) Niniejszy Regulamin nie wyłącza żadnych bezwzględnie obowiązujących uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Jeżeli zastosowany przez przedsiębiorcę zapis pozostaje w kolizji z prawem danego państwa, pierwszeństwo w obrocie z Konsumentem będą miały zapisy tego właśnie prawa.

§ 3. Zawarcie umowy, dokonywanie zakupów
1. W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu Stolarni Łobzów. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity (Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późn. zm.). Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu Stolarni Łobzów oraz poprzez system aukcyjny na portalu allegro.pl zgodnie z odrębnymi zasadami funkcjonowania portalu podanymi na stronie allegro.pl, a także drogą mailową i telefoniczną. Składanie Zamówień w Sklepie Stacjonarnym jest możliwe wyłącznie od poniedziąłku do piątku w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.
3. Umowa zawarta telefonicznie wymaga potwierdzenia treści umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. Sprzedawca wyda Kupującemu będącemu konsumentem dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. 
6. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo określi rodzaj i ilość kupowanego Towaru, poda swoje dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
7. Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Kupującym, w szczególności  w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji email z Kupującym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy. Konieczność weryfikacji zamówienia może wpłynąć na czas realizacji zamówienia.
8. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do jego realizacji (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub  teleadresowych):
- skontaktować się z Kupującym celem naniesienia poprawek; lub
- odstąpić od realizacji zamówienia (szczególnie przy nieudanej próbie kontaktu z Kupującym), przy czym przypadku przesyłek opłaconych przelewem zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Kupującego i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.
9. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące specyfikacji zamawianego Towaru przed wysłaniem zamówienia.
10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur z załącznikami, faktur korygujących z załącznikami, formularzy. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

§ 4. Cena i warunki zapłaty
1. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu  Stolarni Łobzów oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie cennikiem. W przypadku zamówień zindywidualizowanych, przygotowywanych pod wymiary podane przez Kupującego, Cena zostanie określona indywidualnie, w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia i przekazana Kupującemu w takiej samej formie. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia w podanej cenie w ciągu 3 dni. 
2. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z Towarem, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru, przy uwzględnieniu odpowiedniej stawki VAT. Cena jest wyrażoną w PLN, przy czym w przypadku sprzedaży zagranicznej istnieje możliwość wskazania ceny w innej walucie. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy Produktów (koszty dostawy określa dalsza część Regulaminu). 
3. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.
4. Faktura VAT wystawiana jest dla firmy oraz osoby prywatnej na życzenie Kupującego. Faktura VAT jest wystawiana również każdorazowo przy sprzedaży zagranicznej.
5. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy. Koszty dostawy określone są w cenniku transportu lub określane indywidualnie, szczególnie przy dostawach zagranicznych oraz nietypowych rozmiarów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu i miejsca dostawy.
6. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłaty, karty płatniczej, PayU albo za pobraniem.
7. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego, złożonym w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub kartą).
8. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.
9. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: …………………………………………… - prowadzony przez Bank …………………………………… Oddział w ……………….. .

§ 5. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia
1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem, kartą płatniczą lub w systemie e-płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie (data uznania rachunku bankowego), w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
2. Termin realizacji oznaczony jest w tygodniach i w zależności od zamówienia może wahać się +/- 7 dni. Strony mają możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym, przy czym powyższe musi zostać zaakceptowane przez Sprzedawcę.
3. Jeżeli koniec terminu do wykonania realizacji zamówienia przypada na dzień uznany za ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 
4. Do terminu realizacji nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy oraz długie weekendy (np. weekend majowy, itp.). W powyższych przypadkach czas realizacji zamówienia ulega stosunkowemu wydłużeniu. 
5. W przypadku innym niż odbiór osobisty Towaru przez Kupującego, dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską. Dostawa realizowana jest zgodnie z terminem realizacji określonym przez firmę kurierską. 
6. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, mailowo lub telefonicznie (miejsce spełnienia świadczenia).
7. Dostawy realizowane są zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terenie innych krajów UE, przy czym w tym przypadku koszty i termin dostawy ustalane są indywidualnie.
8. Przedsiębiorca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
9. Przesyłka oklejona jest taśmą, która jest jednocześnie plombą, jej uszkodzenie jest równoznaczne z naruszeniem przesyłki. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Kupujący ma prawo nie przyjąć przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzonym w obecności kuriera protokole może mieć negatywny wpływ na wynik ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy kradzieży przesyłki w transporcie.
10. W przypadku braku odebrania przesyłki (towaru) bez stwierdzonych nieprawidłowości w doręczeniu, Sprzedawca może:
a. domagać się należytego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego lub  domagać się odszkodowania za poniesioną szkodę (m.in. koszt wykonania produktu, realizacji zamówienia, robocizny, kosztów przesyłki). W tym celu Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy 14-dniowy termin.
b. w razie bezskutecznego upływu terminu i niewykonania Umowy przez Kupującego, Sprzedawca może złożyć Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca może dodatkowo domagać się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (m.in. koszty przesyłki, inne koszty związane z niewykonaniem zobowiązania przez Kupującego) lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania.

§ 6. Koszt dostawy
1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.
2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki, sposobu płatności oraz miejsca spełnienia świadczenia. Każdorazowo wysokość opłaty na terytorium Polski będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia. 
3. Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-sklepu Stolarni Łobzów.
4. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.
5. Koszt dostawy stanowi osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura albo paragon) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowił część całkowitej wartości zamówienia.

§ 7. Informacje dodatkowe
1. Zdjęcia znajdujące się w Sklepie Internetowym prezentujące kolory bejc mogą się różnić od kolorów rzeczywistych.
2. Istnieje możliwość zamówienia próbek dowolnych kolorów, w celu porównania i wyboru najbardziej odpowiadającego Kupującemu. Pierwsze trzy (3) sztuki próbek wykonywane są bezpłatnie, ale wyłącznie w przypadku złożenia zamówienia na Towar. Koszt wykonania każdej kolejnej próbki wynosi 5 złotych za 1 sztukę. W przypadku złożenia Zamówienia na dany Produkt (schody, parapety itd.) próbki wysyłane są na koszt Sprzedawcy, w każdym innym wypadku koszt wysyłki ponosi Kupujący. Finalny produkt jest zgodny kolorystycznie w 70% z kolorem prezentowanym na próbce.
3. Kupujący, który zamawia próbkę pokazową, z zastrzeżeniem ust. 2, zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za każdą wykonaną próbkę oraz do uiszczenia kosztów przesyłki kurierskiej. Koszty te określane są indywidualnie w zależności od ilości zamówionych próbek. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wszystkie zamówione próbki, jednak w przypadku późniejszego skutecznego złożenia zamówienia Towaru, otrzyma od Sprzedającego zwrot lub potrącenie kwoty, którą uiścił za wykonanie 3 (trzech) próbek (bowiem 3 próbki w przypadku złożenia zamówienia są gratis). 
4. Wszystkie Produkty prezentowane przez Sprzedawcę są jednostronnie czyste, co oznacza, że są one wyszlifowane tylko z jednej strony od frontu, a po konsultacji z Kupującym zostaje wyszlifowane lewa lub prawa strona (dotyczy stopni na beton). Z lewej strony istnieje możliwość pojawienia się pęknięć, sęk, oflis. Na zamówienie Kupujący może zamówić produkty dwustronnie czyste, np. stopnie na konstrukcję metalową.
5. Do Produktów dwustronnie czystych, tj. wyszlifowanych z góry i od spodu, a także standardowo wykończonych front, tył, lewa i prawa strona (dotyczy stopni na konstrukcję metalową lub drewnianą) doliczana jest dopłata liczona indywidualnie do konkretnego Zamówienia. 
6. Podesty, które wymagają złożenia na obce pióro należy po złożeniu polakierować.
7. Podest, który trafia do Klienta jest lakierowany 1-2 razy.
8. Produkty Sprzedającego wykonywane są z materiału o odpowiedniej wilgotności (8-12%) i jest to wilgotność przeznaczona do wewnątrz budynku ocieplanego.
9. Nie zaleca się:
a) przechowywania stopni i parapetów w bardzo wilgotnych pomieszczeniach przed montażem,
b) montażu Produktu w budynkach niezamieszkałych/nieużytkowanych (do zamieszkania/użytkowania za parę lat). 
10. Schody i parapety powinny być przechowywane/użytkowane w pomieszczeniach o regularnej temperaturze pomiędzy 15-25°C, inna temperatura może powodować zmianę barwy w zależności od nasłonecznienia.
11. Schody przed montażem powinny być zabezpieczone lakierem w celu ograniczenia pochłaniania wilgoci.
12. W przypadku, gdy stopnie i parapety pomalowane przez Sprzedawcę, zostały później przycięte przez Kupującego, należy przycięte miejsca zabezpieczyć lakierem.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć dla celów marketingowych, przesłanych przez Kupującego, stanowiących realizację wykonanego Zamówienia przez Sprzedawcę. Przesłanie w/w zdjęć przez Kupującego stanowi jednocześnie wyrażanie przez niego zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę.
14. Pozostałe zasady przechowywania, użytkowania, zabezpieczenia określać może instrukcja dołączona do Towaru.

§ 8. Gwarancja jakości i reklamacje
1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego paragrafu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t., Dz. U. z 2017 r., poz. 683) oraz Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 
2. Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Termin liczony jest od dnia odebrania Towaru.
3. Gwarancja udzielana jest na produkty (schody, parapety) o grubości od 30 mm. Standardowa grubość produktów (schody, parapety) to 40 mm. 
4. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu Stolarni Łobzów w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
5. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis usterki wraz ze zdjęciami (dalej: „Reklamacja”). 
6. Reklamacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty mailowej na adres wskazany w Regulaminie.
7. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu w okresie gwarancyjnym. Naprawa może nastąpić również poprzez bezpłatną wymianę na Towar wolny od wad. 
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu przez Kupującego. Szczegółowy opis sposobu użytkowania mebli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Instrukcja użytkowania i konserwacji produktów. Procedura reklamacyjna została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu – Instrukcja reklamacji produktów. 
9. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Konsument dostarczy towar Sprzedawcy na jego koszt.
10. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze, poprzez e-mail lub na innym trwałym nośniku.
11. Produkt naprawiany jest niezwłocznie po uznaniu reklamacji, nie później niż w ciągu 4 do 6 tygodni.  
12. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar, w razie niemożności naprawy, zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata. 
13. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają :
1) w zakresie gwarancji w terminie określonym w ust. 2,
2) w przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania produktu kupującemu;
3) uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.
W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy Konsumentowi albo wskazanemu przez Konsumenta przewoźnikowi.
14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupującego niebędącego konsumentem jest wyłączona. 
15. Za wady produktu nie uznaje się:
a) różnic w strukturze oraz kolorystyce drewna - drewno jest naturalnym materiałem i jego różnice w kolorystyce oraz usłojeniu nie są uznawane za wady,
b) zmian zachodzących naturalnie w wyglądzie mebli, parapetów i schodów podczas normalnej eksploatacji - drewno jest materiałem żywym, ciągle pracującym, w związku z czym w wyniku zmiany wilgotności powietrza może się kurczyć lub rozszerzać, a co za tym idzie - mogą powstawać nierówności na powierzchni mebli, parapetów i schodów,
c) drobnych pęknięć oraz odkształceń powstałych w wyniku naturalnej pracy drewna; dopuszczalne wykrzywienie blatu od 1 do 5 mm na szerokości od 80 do 100 cm,
d) do 20% zdrowego bielu w produktach.
16. W przypadku wystąpienia niewielkich pęknięć Sprzedawca wysyła zestaw naprawczy do samodzielnego zniwelowania pęknięcia.

§ 9. Utrata gwarancji jakości
1. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji jakości w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, w szczególności w przypadku:
a. nieuregulowania zobowiązań finansowych wobec Sprzedawcy (np. poprzez brak zapłaty za Produkt, realizację zamówienia, nieodebranie nieuszkodzonej przesyłki, itp.), przy czym po uregulowaniu należności gwarancji może zostać przywrócona,
b. wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym w szczególności uszkodzeń mechanicznych stwierdzonych po odbiorze mebli, parapetów lub schodów przez Kupującego, albowiem obowiązkiem Kupującego jest dokładne sprawdzenie produktu w momencie jego odbioru,
c. użytkowania Produktów, mebli, parapetów i schodów niezgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania i konserwacji Produktów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
d. niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia oraz konserwacji Produktów, mebli, parapetów i schodów, wbrew wytyczny, zawartym w Instrukcji użytkowania i konserwacji Produktów, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 10. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem. 
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t., Dz. U. z 2017 r., poz. 683) od umowy zawartej ze Sprzedawcą Konsument może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14  (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Zwracany Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący odsyła zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy. 
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep Stolarni Łobzów do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
6. W ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania Towaru, Sprzedawca dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli towar spełnia wskazane w ust. 3 wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący ma obowiązek odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. (W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata). 
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
11. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. 
12. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

§ 11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zamówieniami jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).
3. Zgodnie z tą ustawą, Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Kupujący przekazuje dane dobrowolnie.
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów, co oznacza, iż mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. 

§ 12. Prawo własności intelektualnej
1. Cała zawartość stron internetowych e-sklepu Stolarni Łobzów (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i pisemnej zgody Sprzedawcy. 
2. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

§ 13. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu Stolarni Łobzów w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych Towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane każdorazowo na stronie www Sprzedawcy. Zmiany w Regulaminie nie będą powodowały zmniejszenia zakresu ochrony konsumentów w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym. Właściwość sądu ustalana jest zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. 
5. Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu:
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Witrynie Sklepu Internetowego.